ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ  

Με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να προστατευτεί κάθε εφεύρεση που είναι νέα, έχει εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτική βιομηχανικής εκμετάλλευσης.

Ως εφεύρεση επιδεκτική προστασίας με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας νοείται κάθε τεχνική λύση σε τεχνικό πρόβλημα. Δηλαδή, δεν προστατεύεται οτιδήποτε είναι θεωρητικό ή άυλο. Επίμαχο θέμα είναι εάν μπορούν να προστατευτούν με πατέντα τα προγράμματα Η/Υ. Η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία εξαιρεί κατ’ αρχήν το λογισμικό Η/Υ από τη δυνατότητα προστασίας. Ωστόσο, η πρακτική έχει δείξει ότι υπάρχουν τρόποι να προστατευτούν τα προγράμματα Η/Υ με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας.

Το γραφείο αναλαμβάνει την κατάθεση αιτήσεων Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας), την προστασία τους και την σύνταξη συμβάσεων εκμετάλλευσής τους.

επιστροφή στην αρχή  

  ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ  

Το εμπορικό σήμα είναι η ταυτότητα της επιχείρησης και ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της επιχείρησης και του καταναλωτή. Η κατοχύρωσή του είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση που «χτίζει» τη σχέση της με τον καταναλωτή μέσω ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το εμπορικό σήμα κατατίθεται πάντοτε για συγκεκριμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες.

Δεδομένου ότι οι καταθέσεις σημάτων, και δη των λεκτικών, αυξάνονται κάθε χρόνο, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη η ανάγκη για προστασία του σήματος κάθε επιχείρησης, καθώς οι διαθέσιμες λέξεις μειώνονται συνεχώς.

Το γραφείο αναλαμβάνει την κατάθεση εμπορικών σημάτων στη Ελλάδα, την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκά Σήματα) και διεθνώς, με αντίστοιχη έρευνα προγενέστερων σημάτων πριν την κατάθεση και εκτίμηση για το πιθανό αποτέλεσμα. Επίσης, αναλαμβάνει την προστασία τους και την σύνταξη συμβάσεων εκμετάλλευσής τους.

επιστροφή στην αρχή  

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  

Το γραφείο αναλαμβάνει τη δικαστική και εξώδικη επίλυση κάθε είδους διαφοράς που μπορεί να προκύψει από την κατοχύρωση ονόματος ιστοσελίδας (domain name), τη δημιουργία ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop), τους όρους χρήσης, την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών από το διαδίκτυο.

επιστροφή στην αρχή  

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Το γραφείο αναλαμβάνει την δικαστική και εξώδικη επίλυση κάθε είδους φορολογικών διαφορών, και την άσκηση ανακοπών και φορολογικών προσφυγών στα διοικητικά Δικαστήρια, ενώ παρέχει και συμβουλές για την φορολογική μεταχείριση επιχειρηματικών ενεργειών. Ενδεικτικά οι υποθέσεις που αναλαμβάνει το γραφείο αφορούν:

 • κατασχέσεις από τη φορολογική αρχή
 • φόρο εισοδήματος
 • ΦΠΑ
 • φόρο κληρονομιών
 • φορολογία ακινήτων
 • μερίσματα και επιχειρηματική αμοιβή
 • φορολογικό έλεγχο
 • λογιστικό και εξωλογιστικό προσδιορισμό κερδών από τη φορολογική αρχή

 

επιστροφή στην αρχή  

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  

Ως Βιομηχανικό Σχέδιο (2 διαστάσεις) ή Υπόδειγμα (3 διαστάσεις) μπορεί να προστατευτεί η εικόνα την οποία παρουσιάζει το σύνολο ή µέρος ενός προϊόντος η οποία προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του (περίγραµµα, χρώµα, σχήµα κλπ).

Το γραφείο αναλαμβάνει την κατάθεση βιομηχανικών σχεδίων στην Ελλάδα και την Ε.Ε. (Κοινοτικά Σχέδια και Υποδείγματα) με αντίστοιχη έρευνα προγενέστερων δικαιωμάτων πριν την κατάθεση. Επίσης, αναλαμβάνει την προστασία τους και την σύνταξη συμβάσεων εκμετάλλευσής τους.

επιστροφή στην αρχή  

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)  

Εκτός από τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, τα Εμπορικά Σήματα και τα Βιομηχανικά Σχέδια και Υποδείγματα, υπάρχουν και άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας τα οποία είτε προστατεύουν ό,τι δεν προστατεύεται με τα παραπάνω είτε δημιουργούν ειδικότερο πλαίσιο προστασίας από τα παραπάνω, λόγω της ιδιαιτερότητας των σχετικών προϊόντων. Τα κυριότερα από αυτά τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι τα εξής:

 • ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
 • ΦΥΤΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
 • ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ (DOMAIN NAMES)
 • ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΕΣ (Microchip)
 • ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ (KNOW-HOW)

Το γραφείο αναλαμβάνει την κατάθεση αιτήσεων στην Ελλάδα και την Ε.Ε. (όπου υπάρχει σχετικό θεσμοθετημένο σύστημα), την προστασία αυτών των δικαιωμάτων, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε δικαιώματος, και την σύνταξη συμβάσεων εκμετάλλευσής τους.

επιστροφή στην αρχή  

  ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Τα ακίνητα αποτελούν ένα από τα κατεξοχήν αντικείμενα ενασχόλησης του γραφείου. Το γραφείο παρέχει συμβουλές και διεκπεραιώνει υποθέσεις που αφορούν την απόκτηση (με ή χωρίς τραπεζικό προϊόν) και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τη σύσταση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, καθώς και την δικαστική και εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία.

επιστροφή στην αρχή  

  ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Μία ιατρική πράξη ή παράλειψη ενδέχεται να προκαλέσει σωματική βλάβη ή ακόμη και θάνατο και να δημιουργήσει ευθύνη προς αποζημίωση στον παθόντα ή/και στους συγγενείς του παθόντος.

Το γραφείο αναλαμβάνει, με ευθύνη και σεβασμό προς το ιατρικό επάγγελμα και τον ασθενή, να χειριστεί υποθέσεις ιατρικής ευθύνης, σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες από τον χώρο της υγείας.

επιστροφή στην αρχή  

  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Οι πωλήσεις είναι αυτές που αποφέρουν έσοδα και κέρδη στις επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό η εξασφάλιση της πώλησης είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις. Η εξασφάλιση, κατά το δυνατό, της πώλησης μπορεί να γίνει απλώς με αναγραφή συγκεκριμένων όρων πάνω στο δελτίο αποστολής ή το τιμολόγιο (το οποίο πρέπει να υπογράφεται από τον αγοραστή) ή με ξεχωριστή σύμβαση, εάν πρόκειται για πώληση προϊόντος ή υπηρεσιών μεγάλης αξίας.

Σε κάθε περίπτωση, εάν η πώληση έχει γίνει χωρίς να ληφθεί πρόνοια για την προηγούμενη εξασφάλισή της, το γραφείο αναλαμβάνει τον χειρισμό εξώδικων και δικαστικών ενεργειών με σκοπό την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

επιστροφή στην αρχή  

  ΕΤΑΙΡΙΕΣ  

Το πρώτο θέμα που απασχολεί κάθε επιχειρηματία πριν ιδρύσει μία εταιρία είναι η επιλογή του σωστού εταιρικού τύπου. Η ευθύνη που μπορεί να έχουν ή να μην έχουν οι εταίροι/μέτοχοι για τα εταιρικά χρέη, η φορολογική αντιμετώπιση, τα οικονομικά μεγέθη και ο βαθμός εξάρτησης από τραπεζικά προϊόντα είναι κάποιοι μόνο από τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν την επιλογή του εταιρικού τύπου.

Εκτός από την επιλογή του εταιρικού τύπου, το γραφείο αναλαμβάνει και τις ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής μίας εταιρίας όπως: τροποποιήσεις του καταστατικού, μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, είσοδος νέων εταίρων/μετόχων, αλλαγή διαχειριστή/διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου, λήψη αποφάσεων ΓΣ και ΔΣ στις ΑΕ και της συνέλευσης των εταίρων στις ΕΠΕ ή ενέργειες που γίνονται χωρίς προηγούμενες αποφάσεις αυτών των οργάνων, συγχωνεύσεις κλπ, καθώς και τις ενέργειες που απαιτούνται για την λύση μίας εταιρίας.

επιστροφή στην αρχή  

  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  

Στον αντίποδα της δικαστηριακής δικηγορίας, όπου επιλύεται η δυσλειτουργία μίας έννομης σχέσης, βρίσκεται η συμβουλευτική δικηγορία, καρδιά της οποίας αποτελούν οι συμβάσεις. Ο ρόλος των συμβάσεων είναι να διασαφηνίζονται οι λεπτομέρειες κάθε συνεργασίας, ώστε να προλαμβάνεται, κατά το δυνατό, τυχόν δυσλειτουργία της έννομης σχέσης και να αποφεύγεται η προσφυγή στα δικαστήρια ή, τουλάχιστον, να γίνεται λιγότερο επίπονη. Για τον λόγο αυτό, η υπογραφή σύμβασης που καθορίζει τους όρους συνεργασίας είναι απαραίτητη πριν την έναρξη κάθε επαγγελματικής συνεργασίας. Ενδεικτικά, κάποιες από τις πιο συνηθισμένες συμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

 • ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 • FRANCHISE
 • ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (LOGISTICS)
 • ΛΗΖΙΝΓΚ
 • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ (PRIVATE LABEL)
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
 • ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (R&D)
 • ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
 • ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
 • ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

επιστροφή στην αρχή  

  ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ  

Το γραφείο αναλαμβάνει την σύνταξη μισθωτηρίων αστικής και επαγγελματικής μίσθωσης (και μακροχρόνιες μισθώσεις), για μισθωτές και για εκμισθωτές, καθώς και κάθε εξώδικη και δικαστική πράξη που είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της μισθωτικής σχέσης ή που προκύπτει από την δυσλειτουργία της μισθωτικής σχέσης (αγωγές εξώσεως, μισθωμάτων και αποζημίωσης λόγω κακής χρήσης, διαταγή απόδοσης μισθίου).

επιστροφή στην αρχή  

  ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  

Η επιταγή, αλλά και τα υπόλοιπα αξιόγραφα (συναλλαγματική κλπ), αποτελούν ένα πολύ σύνηθες συναλλακτικό μέσο, το οποίο άλλοτε κρύβει κινδύνους και άλλοτε παρέχει εξασφάλιση. Το γραφείο παρέχει συμβουλές ως προς την ορθολογική έκδοση, λήψη και χρήση αξιογράφων και αναλαμβάνει τον χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων, είτε είναι ποινικής φύσεως (ακάλυπτη επιταγή) είτε αστικής φύσεως (διαταγή πληρωμής).

επιστροφή στην αρχή  

  ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Το γραφείο αναλαμβάνει τον χειρισμό εξώδικων και δικαστικών ενεργειών που άπτονται του πτωχευτικού δικαίου και ιδίως της διαδικασίας συνδιαλλαγής (άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα).

επιστροφή στην αρχή  

  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  

Το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύει κυρίως τα έργα του λόγου και της τέχνης, καθώς και κάποια από τα έργα της επιστήμης (προγράμματα Η/Υ κλπ).

Το γραφείο παρέχει συμβουλές για την κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (δηλαδή για τρόπους απόκτησης βεβαίας χρονολογίας δημιουργίας) και αναλαμβάνει την προστασία τους και την σύνταξη συμβάσεων εκμετάλλευσής τους.

επιστροφή στην αρχή  

  ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)  

Το γραφείο αναλαμβάνει τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων οικονομικού αντικειμένου όπως ποινικές υποθέσεις πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (προσβολή εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), ακάλυπτες επιταγές, μη καταβολή ΦΠΑ, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών κλπ.

επιστροφή στην αρχή  

  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Είναι μέρος της φιλοσοφίας του γραφείου η αποφυγή της δικαστικής διαμάχης και η προσπάθεια συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών. Ωστόσο, όταν εξαντλούνται όλες οι προσπάθειες για εξωδικαστική επίλυση μίας διαφοράς, και η προσφυγή στα δικαστήρια είναι αναπόφευκτη, το γραφείο διαθέτει την τεχνογνωσία, τη μέθοδο και τις συνεργασίες για να εκπροσωπεί με δυναμισμό και αξιοπιστία τους πελάτες του ενώπιον όλων των δικαστηρίων της Ελληνικής Επικράτειας.

επιστροφή στην αρχή  

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές είναι μία διεθνής τάση που έχει επηρεάσει και την χώρα μας. Πρόκειται, συνήθως για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που, όμως, ασκούν δημόσια εξουσία. Έχουν εποπτικές, ρυθμιστικές και, συχνά, οιονεί δικαστικές αρμοδιότητες, επιβάλλοντας κυρώσεις και πρόστιμα.

Η εμπλοκή επιχειρήσεων με τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές μπορεί να είναι πολύπλευρη. Μπορεί πριν την πραγματοποίηση κάποιας επιχειρηματικής ενέργειας να χρειάζεται απλή γνωστοποίηση σε αυτές ή γνωστοποίηση με σκοπό την λήψη άδειας για την πραγματοποίηση την ενέργειας. Επίσης, συχνά καλούνται επιχειρήσεις να δώσουν εξηγήσεις για διάφορες πρακτικές που εφαρμόζουν με διαδικασίες οιονεί δικαστικές.

Το γραφείο παρέχει συμβουλές για το απαραίτητο ή όχι γνωστοποίησης σε μία ανεξάρτητη αρχή μία επιχειρηματικής ενέργειας και αναλαμβάνει τον χειρισμό διαδικασιών ενώπιον ανεξάρτητων διοικητικών αρχών (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Συνήγορος του Καταναλωτή κλπ)

επιστροφή στην αρχή  

  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Το γραφείο αναλαμβάνει το σύνολο ζητημάτων που μπορούν να προκύψουν από την λειτουργία ή την δυσλειτουργία ενός γάμου. Τα συνηθέστερα θέματα που ανακύπτουν είναι τα εξής:

 • Διαζύγιο
 • Σχέσεις μεταξύ συζύγων – ρύθμιση περιουσιακών θεμάτων
 • Σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων – Διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία με τέκνα
 • Συμμετοχή στα αποκτήματα
 • Υιοθεσία

επιστροφή στην αρχή  

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Το γραφείο αναλαμβάνει το σύνολο ζητημάτων που μπορούν να προκύψουν από την μεταβίβαση περιουσίας λόγω θανάτου. Τα συνηθέστερα θέματα που ανακύπτουν είναι τα εξής:

 • Εκτέλεση διαθήκης
 • Κληρονομητήρια
 • Δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς
 • Νόμιμη μοίρα – Κληροδοσία – Συνεισφορά
 • Καταπίστευμα

επιστροφή στην αρχή