Βιβλία
   
Βιομηχανικά Σχέδια και Υποδείγματα Βιομηχανικά Σχέδια και Υποδείγματα
Το δίκαιο των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, όπως και των υπόλοιπων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, έχει ως στόχο την προστασία και επιβράβευση του δημιουργού μέσω ενός αποκλειστικού δικαιώματος. Η αιχμή του δόρατος του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης ενός βιομηχανικού σχεδίου είναι η δυνατότητα απαγόρευσης σε τρίτους της καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήσης του βιομηχανικού σχεδίου. Η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί κίνητρο για την καινοτομία. Η νομοθεσία παρέχει ένα αρκετά ευρύ οπλοστάσιο για την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων, τόσο από τη Διοίκηση όσο και από τα Δικαστήρια. Οι πιο ενεργές δημόσιες υπηρεσίες στην πάταξη του παρεμπορίου είναι η αστυνομία και τα τελωνεία.

To βιβλίο «Βιομηχανικά Σχέδια και Υποδείγματα» καλύπτει όλο το φάσμα δικαίου που σχετίζεται με τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, δηλαδή τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν την προστασία της εμφάνισης των προϊόντων. Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η ανάλυση του υφιστάμενου ελληνικού και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου και της αντίστοιχης νομολογίας για τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα και η οριοθέτησή του από το δίκαιο των υπόλοιπων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τα κεφάλαια που αναπτύσσονται στο εγχειρίδιο περιλαμβάνουν τους σχετικούς εννοιολογικούς προσδιορισμούς, τις πηγές του Δικαίου Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων, τη σχέση με άλλους κλάδους δικαίου, το υποκείμενο και αντικείμενο του προστατευόμενου δικαιώματος, τη φορολογία, τη δικαστική προστασία και την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων από τη διοίκηση και γίνεται επίσης αναφορά και στο συγκριτικό δίκαιο. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν χρήσιμα υποδείγματα δικογράφων, όπως υπόδειγμα αγωγής άρσης και παράλειψης, ασφαλιστικών μέτρων, αγωγής στηριζόμενης στις διατάξεις του αθέμιτου ανταγωνισμού, ακύρωσης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος κ.ά.
 
   
La marque et les règlements du droit européen de la concurrence, Εκδόσεις EUE, 2010
Le but du présent mémoire a été de souligner l'importance des marques et analyser comment les traitent le droit européen de la concurrence et la jurisprudence relative. Certaines choses ont changé depuis ce mémoire a été rédigé en 2005, mais il y a toujours des questions temporelles. Par exemple, le but du droit européen de la concurrence sera toujours de sauvegarder la concurrence entre les entreprises ainsi que les consommateurs peuvent profiter des produits et services les meilleurs possibles aux meilleurs prix possibles. À cette fin, la relation entre la marque, qui est le lien entre les entreprises et les consommateurs, et le droit européen de la concurrence sera toujours un sujet à réglementer. Alors, même si les règlement 2790/1999 et 1400/2002 ont été remplacé par les règlement 330/2010 et 461/2010 et les règlements 2658/2000 et 2569/2000 expireront le 31 Décembre 2010, c'est toujours intéressent de voir comment ce sujet étaient traité par ces règlements, d'abord pour acquérir d'expérience à fin d'améliorer la législation relative et d'ailleurs parce qu'il y aura des affaires juridiques, où les tribunaux devront implémenter cette législation.
 
Άρθρα
   
Αγγελιοφόρος 6-3-2011
Άρθρο του δικηγόρου Γιώργου Περιβολάρη στην εφημερίδα Αγγελιοφόρος (Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011) που αφορά την επιχειρηματικότητα νέων επαγγελματιών στη Θεσσαλονίκη.